Bluetooth Stereo Headset - Авторско право и други уведомления

background image

Авторско право и други уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието BH-221 съответства на основните изисквания, както и

на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери

на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и логото Nokia Original Accessories са търговски марки или запазени търговски марки

на Nokia Corporation.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото

съдържание на този документ под каквато и да e форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia

провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от

продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото

право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се,

включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено предназначение, относно

точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя или да оттегля

този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Nokia или неин лицензодател

не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, извънредни, косвени или непреки

вреди, независимо как са причинени.

Предлагането на продукти може да е различно в различните региони. За повече информация се обърнете към

представителя на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които

се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

/Издание 2.1 BG

12