Bluetooth Stereo Headset - Ръчно сдвояване на слушалката за първи път

background image

Ръчно сдвояване на слушалката за първи път
1 Уверете се, че слушалката е изключена.
2 Включете съвместимото устройство и след това включете неговия Bluetooth.
3 Включете слушалката.
4 Настройте вашето устройство да търси Bluetooth устройства. За подробности

вижте ръководството на устройството.

6

background image

5 На вашето устройство изберете слушалката от списъка с намерени

устройства.

6 Ако бъдете подканени, въведете паролата 0000.

Ако вашето устройство не открие слушалката, проверете дали режимът на

сдвояване е включен.

Включване на режима на сдвояване

1 Натиснете едновременно и .
2 Натиснете и след това изберете

Switch headset discoverable for pairing new

devices

.

При някои устройства може да е необходимо да се свържете отделно, след

сдвояването.