Bluetooth Stereo Headset - Informace o baterii a nabíječce

background image

Informace o baterii a nabíječce
Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít

k jeho poškození.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-10 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v

závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí.

Provozní doby pro volání a pohotovostní režim jsou pouze odhady. Na skutečné doby má vliv například nastavení přístroje,

používané funkce, stav baterie a teplota.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu

připojit.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k

nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde

po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj

s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání nebo používání neschválených nabíječek může

způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si

myslíte, že došlo k poškození nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

10