Bluetooth Stereo Headset - Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

background image

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-221 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/

phones/declaration_of_conformity/.

11

background image

© 2012 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

tilhørende Nokia Corporation.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen

del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret

til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles

der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for

salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette

dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt

uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen

omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller

indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler for at få flere oplysninger.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre

lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

/2.1. udgave DA

12