Bluetooth Stereo Headset - Autoriõigus ja muud märkused

background image

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS
Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme BH-221 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud

direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate veebi­

aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

11

background image

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud

kaubamärgid.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on

ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas

dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse,

usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid

kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat

dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul

vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise

kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüjaga. Käesolev

seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused.

Seadusvastane levitamine on keelatud.

/2.1. väljaanne ET

12