Bluetooth Stereo Headset - Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

background image

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä BH-221 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa http://

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa

muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää

siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakko­

ilmoitusta.

11

background image

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai

soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konklu­

denttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä

asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä

eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,

tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee

noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

/2.1. painos FI

12