Bluetooth Stereo Headset - Autorska prava i druge obavijesti

background image

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Ovime tvrtka NOKIA CORPORATION izjavljuje da je ovaj BH-221 proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim

relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Kopiju Izjave o usklađenosti možete pronaći na http://www.nokia.com/

phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia

Corporation.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku

bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo

izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanima odgovarajućim zakonom, ne daju se

nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne

kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta.

Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

11

background image

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti

odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez

obzira na to kako je prouzročena.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača za Nokiju.

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih

Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

/2.1. Izdanje HR

12