Bluetooth Stereo Headset - Znak prekrižene kante za smeće

background image

Znak prekrižene kante za smeće

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni

i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev

primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti

okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici www.nokia.com/ecoprofile.