Bluetooth Stereo Headset - Informacija apie baterijas ir kroviklius

background image

Informacija apie baterijas ir kroviklius
Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite

sugadinti jį.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-10 . Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko tipo. Kištuko

tipą žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K, B arba N.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės.

Pokalbių ir veikimo laukimo režimu trukmės yra apytikslės. Tikroji trukmė priklauso nuo prietaiso parametrų, naudojamų

funkcijų, baterijos būsenos ir temperatūros.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta

krauti.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos

prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta

nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina

jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

10

background image

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms

tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neaprobuotus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo

arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti

į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.