Bluetooth Stereo Headset - Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

background image

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums BH-221 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem

ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas

preču zīmes.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia

rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma

veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

11

background image

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, “kāds tas ir”. Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus,

netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas

attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma

pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai

ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju. Šī ierīce

var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un

noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

/2.1. izdevums LV

12