Bluetooth Stereo Headset - Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

background image

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem
Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt

ierīci.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10 . Precīzs lādētāja modeļa numurs var

atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas.

Sarunu un gaidīšanas laiks ir norādīts tikai aptuveni. Faktiskais laiks ir atkarīgs, piem., no ierīces uzstādījumiem, izmantotajām

funkcijām, akumulatora stāvokļa un temperatūras.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas,

atvienošanas un atkal pievienošanas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru

savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots

akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina

akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem

noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmantojiet lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu lādētāju lietošana var izraisīt

aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka

lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu lādētāju.

Lādētāju lietojiet tikai telpās.

10