Bluetooth Stereo Headset - Wzmianka o bateriach i ładowarkach

background image

Wzmianka o bateriach i ładowarkach
Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować

baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-10 . Właściwy do użytku model

ładowarki zależy od złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza są wyróżnione symbolami: E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

10

background image

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień

urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie

podłączyć ponownie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do

pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria

nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają

pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie

działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie

obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników

na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie

niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia,

a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać

jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki

należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.