Bluetooth Stereo Headset - Prawa autorskie i inne uwagi

background image

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-221 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami

towarowymi firmy Nokia Corporation.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie

bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.

Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym

dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega

licencji.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno

wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w

to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do

określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo

do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym

wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,

wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do

sprzedawcy produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające

przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

/Wydanie 2.1 PL

12