Bluetooth Stereo Headset - O headsete

background image

O headsete
Stereofónny Bluetooth headset Nokia BH-221 vám umožňuje kdekoľvek spravovať

hovory bez použitia rúk, užívať si obľúbenú hudbu a počúvať rádio. Headset môžete

jednoducho spárovať s kompatibilnými zariadeniami a bez problémov v ňom prepínať

medzi hudbou a hovormi.

Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.

Výstraha:

Tento výrobok obsahuje malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Niektoré súčasti výrobku sú magnetické. Výrobok môže priťahovať kovové materiály.

Neklaďte do blízkosti výrobku kreditné karty ani iné magnetické pamäťové médiá,

pretože môže dôjsť k vymazaniu informácií, ktoré sú na nich uložené.

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte

si tiež používateľskú príručku prístroja, ktorý pripájate k výrobku.