Bluetooth Stereo Headset - Informácie o batérii a nabíjačke

background image

Informácie o batérii a nabíjačke
Tento prístroj má vnútornú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, mohli by ste

prístroj poškodiť.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-10 . Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu zásuvky.

Typ konektora sa označuje niektorým z nasledovných znakov: E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje.

Údaje o dostupnej dobe hovoru a pohotovostnej dobe sú iba orientačné. Skutočné časové intervaly závisia napríklad od

nastavenia zariadenia, používaných funkcií, stavu batérie a teploty okolia.

Ak ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo

nabíjanie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do

nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a

životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Nabíjačku používajte iba na účely, na ktoré je určená. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených nabíjačiek môže

spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte

pocit, že je nabíjačka poškodená, nechajte si ju pred ďalším používaním skontrolovať v servisnom centre. Nikdy nepoužívajte

poškodenú nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

10