Bluetooth Stereo Headset - Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

background image

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a

elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto.

Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie

o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.