Bluetooth Stereo Headset - Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

background image

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok BH-221 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné

ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými

značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek

forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku

11

background image

nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente

bez predchádzajúceho upozornenia.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo

implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných

záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo

stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za

akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom

podľa príslušných právnych predpisov.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu Nokia. Tento prístroj môže

obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA

a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

/2.1. Vydanie SK

12