Bluetooth Stereo Headset - Pripojenie headsetu k zariadeniu

background image

Pripojenie headsetu k zariadeniu
Po zapnutí sa headset automaticky pripojí k naposledy použitému zariadeniu. Ak

headset toto zariadenie nemôže nájsť, pokúsi sa pripojiť k ďalšiemu zariadeniu zo

zoznamu spárovaných zariadení.

Ak vaše telefón nepodporuje profil A2DP na počúvanie hudby, môžete headset

samostatne spárovať s prehrávačom hudby, ktorý tento profil podporuje.

Zoznam spárovaných zariadení v headsete môže obsahovať až 8 zariadení. Headset

môžete pripojiť k dvom kompatibilným zariadeniam súčasne: k jednému (zvyčajne

telefónu), ktoré podporuje profil HFP, a k druhému (zvyčajne prehrávaču hudby), ktoré

podporuje profil A2DP.

Manuálne pripojenie headsetu k naposledy používanému zariadeniu
Ak nie je pripojené žiadne iné zariadenie, stlačením symbolu pripojíte naposledy

použité zariadenie HFP, prípadne stlačením symbolu pripojíte naposledy použité

zariadenie A2DP. Headset jedenkrát pípne.

Zmena hudobného zdroja prepínaním medzi zariadeniami
Ak je váš headset pripojený k zariadeniu, ktoré podporuje profil HFP a A2DP, stlačením

a podržaním tlačidla môžete prepnúť na iné párové zariadenie, ktoré podporuje

profil A2DP.
Viaceré telefóny podporujú profil HFP aj A2DP.