Bluetooth Stereo Headset - Zapnutie headsetu

background image

Zapnutie headsetu
Stlačte a dve sekundy podržte symbol . Headset sa automaticky pripojí k naposledy

pripojenému zariadeniu. Ak ste headset ešte nikdy nepárovali so žiadnym zariadením

alebo ste zmazali zoznam spárovaných zariadení, režim párovania je zapnutý.

4

background image

Vypnutie headsetu
Stlačte a dve sekundy podržte symbol .

Ak sa headset v priebehu 30 minút nepoužíva ani nepripojí k žiadnemu zariadeniu,

vypne sa.