Bluetooth Stereo Headset - Avtorske pravice in druga obvestila

background image

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI
NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek BH-221 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami

Direktive 1999/5/ES. Kopija izjave o skladnosti je na http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke

družbe Nokia Corporation.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez

predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in

izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost,

zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za

prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega

dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

11

background image

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali

dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to

dovoljuje veljavna zakonodaja.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia. Ta naprava morda vsebuje

blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno

odstopanje je prepovedano.

/2.1. Izdaja SL

12