Bluetooth Stereo Headset - Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

background image

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER
Härmed intygar Nokia Abp att denna BH-221 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta

bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av tillkännagivandet om överensstämmelse finns på http://

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

som tillhör Nokia Abp.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst

form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller

sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

11

background image

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av

något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna

lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll.

Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående

meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter

för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett

orsaken till förlusten eller skadan.

Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information.

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder.

Spridning i strid mot lag är förbjuden.

/Utgåva 2.1 SV

12